Podmínky spolupráce

Dodavatelem služeb nabízených na www.eMartina.cz je

společnost DOMARA s.r.o.

se sídlem Nerudova 1093, Vrchlabí, 54301, Česká Republika

jednatel Martina Plecháčová

IČ: 05734274, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 38669

 

Předmět spolupráce

Předmětem spolupráce je poskytnutí služeb od dodavatele - úpravy, nastavení e-shopu konzultace apod. objednatele na platformě Shoptet. Rozsah služeb je domluven před zahájením spolupráce. Dodavatel zašle potvrzení o spolupráci včetně jejího rozsahu na email objednatele.

 

Zahájení a termíny spolupráce

Spolupráce je dodavatelem zahájena okamžikem zaslání potvrzení o zahájení spolupráce na email objednatele. Je možné stanovit si termíny jednotlivých úprav po domluvě obou stran. 

 

Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel provede na e-shopu objednatele úpravy a nastavení, dle domluvy a jeho požadavků. Dodavatel se zavazuje mlčenlivostí, udržováním veškerých předaných podkladů i dalších informací v tajnosti. Dodavatel bude využívat přístup do administrace e-shopu po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb. Po dokončení spolupráce dodavatel přístupové údaje vymaže.

 

Platební podmínky

Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele www.eMartina.cz, objednatel je před uzavřením spolupráce povinen se s cenou seznámit. Objednatel je povinen částku za vyúčtované služby uhradit v plné výši do 14 dnů od výzvy k úhradě (vystavení faktury). Doklad bude zaslán na emailovou adresu objednatele.

 

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel má povinnost předat dodavateli veškeré podklady k poskytnutí služeb před zahájením spolupráce případně během spolupráce – přístupy do administrace na email support@emartina.cz do sekcí dle objednané služby. Objednatel má povinnost s dodavatelem spolupracovat tak, aby mohla být služba dokončena.

 

Ukončení spolupráce

Spolupráce je ukončena zasláním vyúčtování od dodavatele na emailovou adresu objednatele po dokončení spolupráce. Pokud uplyne více než 30 kalendářních dnů od poslední komunikace (mailem nebo telefonicky) od objednatele z důvodu nečinnosti, je ze strany dodavatele spolupráce automaticky ukončena a po této lhůtě bude po objednateli požadována úhrada za poskytnuté služby a hotové práce od dodavatele, dodavatel není povinen toto ukončení spolupráce oznámit, nové požadavky po této lhůtě jsou považovány jako nová spolupráce.

 

Závěrečná ustanovení

Na vyžádání objednatele je možné poskytnout na spolupráce smlouvu před zahájením. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.